Eesti Looduse fotovõistlus
01/2002   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
TÖÖJUHEND EL 01/2002
Eesti looduskirjanduse nimestikud internetis

Kirjanduse kasutamiseks tuleb kõigepealt vajalik trükis või veebileht üles leida. Kartoteegikastide või tüsedate kirjandusnimestike asemel on üha rohkem abiks Internet.

Kui Eesti veebilehtede arv on viimastel aastatelplahvatuslikult suurenenud, siis looduskirjanduse nimestike ja andmebaaside hulk on püsinud endiselt tagasihoidlikuna. Pahatihti pole ka seda vähest lihtne leida, sest otsimootorite temaatilistes kataloogides pole sobivat alljaotust ning otsing näiteks sõna “bibliograafia” järgi annab hunniku sorteerimata saite, kus orienteerumine kõvasti aega nõuab.

Internetis leiduvatest looduskirjanduse bibliograafiatest on enamik lihtsad tekstifailid, trükis avaldatud kirjandusnimestike veebi versioonid. Brauserite otsinguvahendite abil saab neis viidet leida ainult autori või kirjes leiduva sõna järgi. Kasutaja seisukohalt on märksa paremad andmebaasid, kus vajalikku saab otsida märksõnade abil. Sellised on näiteks raamatukogude elektronkataloogid ja mõnede ajakirjade sisuregistrid.

Raamatukogud

Kõige lihtsam on soovitud teost otsida Eesti raamatukogude elektronkataloogist ESTER: Tartu raamatukogud aadressil merihobu.utlib.ee ja Tallinna raamatukogud aadressil helios.nlib.ee. Otsida saab autori, pealkirja, selles sisalduvate sõnade ja märksõnade abil. Elektronkataloogist võib leida suurema osa Eestis alates 1945. a. ilmunud raamatutest. Eestis ilmunud ajalehtede, ajakirjade ja jätkväljaannete artikleid registreeriv väljaanne Artiklid (kuni 1991. aastani Artiklite ja Retsensioonide Kroonika) ilmus 1952–1998.Väljaanne pole kahjuks elektroonselt kättesaadav. Alates1999. a. kajastub vastav materjal elektronkataloogis ESTER. Rahvusraamatukogu koostab pidevalt elektroonilist nimestikku Uued Eesti Raamatud (www2.nlib.ee/anded/www1.html#uer ), mis peaks huvi pakkuma kõigile, keda huvitab äsja ilmunud raamat. Tartu Ülikooli raamatukogus on Maare Kümnik koostanud nimekirja “Tartu Ülikool bibliograafias” (utlib.ee/ ), mis sisaldab Tartu Ülikoolikohta publitseeritud kirjandusnimestike loendit. Eesti Akadeemilise Raamatukogu bibliograafiaosakonnas koostatakse andmebaasi Loodus, mis sisaldab praegu üle 6200 kirjandusviite Eesti TA akadeemikute loodusteaduste-alastest kirjutistest ja nende kohta kirjutatust põhiliselt alates 1995. aastast. Käimas on eeltööd andmebaasi veebikeskkonda viimiseks. Suuremad raamatukogud pakuvad ka võimalust kasutada välismaiste ajakirjade elektroonilisi andmebaase, neist mitu registreerib ka Eesti olulisemates teadusajakirjades ilmuvat, kuid Eesti looduse kohta kirjutatut leiab neis siiski küllalt harva.

Ajakiri Eesti Loodus

Märksõnadega otsinguid võib teha ka Eesti Looduse artiklite kahes andmebaasis: ajakirja ja Lääne-Eesti saarestiku biosfääri- kaitseala Hiiumaa keskuse kodulehel, vastavalt aadresside www.loodus.ee/el/ ja arhipel.hiiumaa.ee/loodus.html. Esimene on koostatud mehaaniliselt Eesti Looduse detsembrinumbrites avaldatud registritest, teise autor on väljaõppinud bibliograaf Vello Kaskor. Hiidlase tehtu on põhjalikum ja kasutajasõbralikum. Seda andmebaasi on lähemalt tutvustatud 2000. a. http://www.loodus.ee/el/0101/vello.html. Eesti Looduses on alates l958. a. 2000. a. lõpuni ilmunud ligikaudu 27 800 leheküljel umbes 10 300 kirjutist – artikleid, sõnumeid, teateid, repliike, ülevaateid – enamasti loodusteaduste, aga ka muudest valdkonnast. Biosfäärikaitseala Hiiumaakeskuses koostatud andmebaasis saab märksõnadena kasutada autori-, koha-, organisatsioonide ja sündmuste nimesid, nähtuste, ainete ja liikide nimetusi, artiklite pealkirju, aastaarve jm.

Ajakiri Horisont

www.zzz.ee/horisont Sisaldab arhiivina 1996. aastast ilmunud aastakäikude sisukordi ja valitud artiklite täistekste. Horisont on avaldanud populaarteaduslikke kirjutisi loodus-, humanitaar- ja täppisteaduste valdkonnast.

Ajakiri Loodus

http://www.online.ee/~loodus/arhiiv/arhiiv.htm Kodumaa uudised, maailma maad ja rahvad. Arhiiv sisaldab varem ilmunud numbrite sisukordi ja artiklite terviktekste.

Eesti looduskirjanduse bibliograafiaid Internetis

www.zbi.ee/~tomkukk/publikat Üldiste bibliograafiate, ajakirjade, asutuste ja isikute kirjandusnimestikelingid.

Estonica. Loodusteadused. 1998

www.ear.ee/struktuur/osakonnad/bibliograafia/ Andmed põhinevad Eesti Akadeemilisse Raamatukogusse1998. aastal saabunud uudiskirjandusel ning hõlmavad Eesti päritolu või Eestiga seotud isikute publikatsioone väljaspool Eestit ilmunud loodusteaduslikes teadusajakirjades. Nimestiku ülesehitus on rubriigi põhine, rubriigid on omakorda järjestatud alfabeetiliselt. Alates 1999. aastast kajastab sama informatsiooni Eesti raamatukogude elektronkataloog ESTER.

Eesti kartograafia ajalugu:bibliograafia

www.geo.ut.ee/kartool/karto/krt_bibl.html Koostanud Heino Mardiste 1997. aastal; sisaldab tähestikulise loendina rohkem kui 200 viidet kartograafia ja geodeesia valdkonnast. Haruldasemate trükiste kasutamist kergendab kohaviit Tartu Ülikooli raamatukogus. Vanad maakaardid rahvusraamatukogus www2.nlib.ee/digi/maps/maps.html Kaardikogu on osa digitaalraamatukogu projektist: siin kajastuvad kaardid on digitaalselt näha. Näidatakse kümmet16.–18. sajandil ilmunud maakaarti, kus on kujutatud ka Eestit. Juurde on lisatud kartograafi elulooandmed. Vaadata saab ka üht esimest Eesti ala kujutist Ptolemaiose maakaardil.

Mäendusega seotud artiklite, raamatute ja kirjatükkide viited

www.ttu.ee/maeinst/maeinst.html Bibliograafia sisaldab viiteid peamiselt veebis avaldatud tekstidele. Kirjanduse leidmist kergendavad alljaotused, näiteks fosforiit, geoloogia, keskkonnakaitse, lõhketööd või rekultiveerimine.

Eesti taimkatteteaduse valikbibliograafia

(References to Vegetation Science in Estonia)

http://www.zbi.ee/~kalevi/ref.htm Esinduslik Eesti taimkatet käsitleva kirjanduse nimestik. Bibliograafia on varem trükis ilmunud [1], samas on kättesaadav ka Eesti taimkatteteaduse ülevaate terviktekst.

Eesti soid käsitleva kirjanduse bibliograafia

www.botany.ut.ee/jaanus.paal/ Koostanud Jaanus Paal. Eesti taimkatteteaduseühe valdkonna põhjalikumaid bibliograafiaid, mis sisaldab ka olulisemaid käsikirju ja ajaleheartikleid. Muidu suurepärase nimestiku väärtust vähendavad natuke trükivead ja viidete ebajärjekindel esitus.

Metsandusajalooga seotud trükistetäielik bibliograafia

www.eau.ee/~meikar/bibliograafia.html Hiigelsuur tekstifail, milles kirjete algused ja lõpud on halvasti eristatavad. Saksakeelsetele pealkirjadele on lisatud vaba tõlge eesti keelde. Kirjandusloend on tegelikult Eesti metsandusliku bibliograafia esimese osa veebiversioon [2], mis sisaldab saksa- ja venekeelseid metsanduslikke kirjutisi aastani 1918.

Pärandkoosluste alast kirjandust

(keskkonnaharidus-projekti “Pärandus” käsiraamat)
web.ibs.ee/alvar/kirjandus.htm Põhiliselt eestikeelse kirjanduse nimestikud on antud kooslustekaupa: puisniidud, loopealsed, ranna- ja lamminiidud, pargid.

Eesti putukauudised

www.zbi.ee/~tiit/uudised/frames.html Sisaldab ka kirjandus-loendeid, näiteks ajakirja Lepinfo sisukordi.

Eesti selgroogsed

sunsite.ee/loomad/ Loomade tutvustuste juures on olulisema eestikeelse kirjanduse loend.

Eestikeelne kirjandus samblike kohta

www.ut.ee/lichens/eesti/ Nimestik pole pikk, aga küllap samblikest ongi eesti keeles vähekirjutatud.

Eesti geenikeskus

www.genomics.ee/eesti/ Mahukas ja huvipakkuv kogu artikleid geenidest ja geenitehnoloogiast, linkidega täistekstidele.Toomas Kukk, Aurika Kruus
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet