Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
ELFi pöördumine metsanduse küsimustes

Eestimaa Looduse Fondi (ELF) pressiteade
29.05.2003
Info: ELFi nõukogu esimees Marek Strandberg
Tel: 050 52273

ELFi pöördumine metsandusega seotud küsimustes

Metsandusega seotud probleemide lahendamiseks peab Eestimaa Looduse Fondi nõukogu vajalikuks järgmisi tegevusi Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ja Keskkonnaministeeriumi poolt:

Seadusandlus
Vaadata läbi metsandust puudutav seadusandlus ja viia sisse vajalikud muudatused eesmärgiga tagada pikaajaline jätkusuutlik metsade majandamine. Raie keelatud kohas, ajal või õigustamata isiku poolt lugeda igal juhul loodusele kahju tekitamiseks ja sellega kaasnevalt nõuda sisse looduskeskkonnale tekitatud kahju. Kui see pole nimetatud loogika kohaselt võimalik, näha ette trahvimise võimalus võrdeliselt metsamaterjalide maksumusega, näiteks oleks trahv ebaseadusliku raie eest vähemalt kümnekordne metsamaterjalide maksumus. Seadusega tuleb tagada metsade majandamise vastavus territoriaalsetele planeeringutele, mis kehtestaks konkreetsetest piirkondlikest tingimustest tulenevad metsade majandamisele esitatud tingimused (sealhulgas maksimaalsed raiemahud).

Maksustamine
Vaadata läbi metsandusega seotud maksupoliitika eesmärgiga tagada metsaomanike õiglane maksustamine, mis võtaks arvesse metsakasvatuse perioodi pikaajalisust ning enne ja pärast tulu saamist tehtud kulutusi.

Metsainfosüsteem
Astuda samme toimiva metsainfosüsteemi kiireks käivitamiseks eesmärgiga saada ülevaade metsas toimuvast ning luua võimalused puiduga teostatavate tehingute kontrollimiseks tehingute toimumise ajal. Ühe esimese asjana tuleb lähiajal käivitada operatiivne metsaregister,millesse on kantud kõik korraldatud metsamaad koos omandisuhete ning planeeritud majandustegevuste, eriti raietega. Raiet enne ei alustata kui metsateatisel esitatud andmed on viidud registrisse. Raie vastavust seadustele peab olema võimalik üle interneti koha peal kontrollida. Metsaregister on seotud kaardiga, mille jaoks on hea ning toimiv analoogia maakatastri näol olemas.

Metsamasinad
Metsaveoautod ning metsatraktorid tuleb varustada GPS jälgimissüsteemiga, sarnaselt kaugsõidu veoautodega. See oleks signaal pankadele ja liisingfirmadele, kes peaksid võimaldama kallitele metsamasinatele maksepuhkusi analoogselt põllumajandusmasinatega. Soodustada tuleb loodushoidlike ja inimmahukate metsa ülestöötamise tehnoloogiate kasutamist (hobuveokid, vintsid jms).

Illegaalselt raielt tabatud tehnika arestimine ja konfiskeerimine
Ebaseadusliku raie sooritanud metsmasinad tuleb arestida ning suuremate rikkumiste puhul tuleb rakendada konfiskeerimist.

Lugupidamisega,

Marek Strandberg
Eestimaa Looduse Fondi nõukogu esimees

ELFi nõukogu liikmed on: Marek Strandberg- nõukogu esimees, Andres Haamer, Vootele Hansen, Mati Kaal, Jaan J. Leppik, Kaja Lotman, Ann Malts, Rainer Nõlvak, Allan Selin, Andres Tarand, Urmas Vahur, Katarina Veem
----------------------------------
Urmo Lehtveer
Eestimaa Looduse Fond (ELF)/ Estonian Fund for Nature
avalike suhete juht/ head of public relations
GSM: +372 55 577 790
kontor/ office: +372 7 428443
Fax: +732 7 428 166
www.elfond.ee
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet