Eesti Looduse fotovõistlus
12/2003   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
kaitseala EL 12/2003
Kasti maastikukaitseala

Elustikurikas lahesoppide ja laidudeala Saaremaa lõunarannikul oli tuntud juba kahe eelmise sajandi loodusuurijaile. Ent sealne liigirikkus mattuks roostikku, kui rannaniitudelt kaoksid kariloomad.


Kolme aasta eest loodud Kasti maastikukaitseala asub Saaremaal Kaarma ning Pihtla vallas, Kuressaarest linnulennult umbes kaheksa kilomeetrit ida pool. Kaitseala hõlmab Vaivere–Vätta teest edelasse jääva Kasti lahe liigestatud rannajoonega lahesoppe, laide ning rannaniite, ühtekokku 193 hektaril.

Rikas elustik. Kasti maastikukaitseala on asutatud Lõuna-Saaremaa pärandkultuurmaastiku, haruldaste taimeliikide ning linnustiku kaitseks. Kasti (Kasty) mõis oli 19. ja 20. sajandi baltisaksa loodusuurijaile tuntud peatus- ja uurimispaik, see kohanimi tuleb sageli ette tolleaegsetes botaanika- ja ornitoloogiateostes.

Parasvöötme pärandkultuurmaastikud paistavad silma suurima liigirikkusega biotoopide poolest. Kasti lahe äärsed rannaniidud ja loopealsed ei kuulu küll Eesti liigirikkamate hulka, kuid siitki võib leida vähemalt 11 kaitsealust taimeliiki: mets-õunapuu, randtarn, rand-soodahein, lääne-mõõkrohi, soo-neiuvaip, harilik käoraamat, kahkjaspunane sõrmkäpp, harilik muguljuur, emaputk, niidu-asparhernes ja liht-randpung. Neist viimase peamised leiukohad Eestis jäävadki Saaremaa lõunarannikule.

Muratsi ja Vätta poolsaare vahel paiknev Kasti laht koos rannamaadega on kavandatud Natura 2000 loodus- ja linnuhoiualaks. Pealegi kuulub Kasti laht koos suure osaga maastikukaitseala maismaaosast rahvusvahelise tähtsusega linnuala (IBA) koosseisu. See linnuala (kogupindalaga 3768 ha) on oluline haneliste, nagu hallhani, valgepõsk-lagle jt., rändeaegne peatus- ning toitumispaik. Sealsetel rannaniitudel peatuvate hallhanede populatsiooni suurust on eelmise sajandi viimasel kümnendil hinnatud 300–400 ning valgepõsk-laglede arvukust 1800–4100 isendile. Piirkond on tähtis ka muude veelindude pesitsusalana. Näiteks väga haruldast väiketiiru on linnualal registreeritud kuni kolm paari.

Kaitse-eeskiri kohustab tegutsema. Kogu kaitseala on määratletud piiranguvööndina, see paikneb osaliselt kunagistel õigusvastaselt võõrandatud, kuid nüüdseks tagastatud talumaadel. Väärtuslikumad niidud jäävad kaitseala keskossa. Kaitse-eeskirjast tulenevalt on majanduslikest tegevustest lubatud ja samas kohustuslik maastikuala poollooduslike kooslustega alade tavapärane kasutus: karjatamine, niitmine ning puu- ja põõsarinde harvendamine. Uusi ehitisi tohib püstitada vaid kaitseala valitseja, Saaremaa keskkonnateenistuse loal. Et sealsed rannikukooslused ei anna märkimisväärset majanduslikku tulu, on alates 1. jaanuarist 2004 kaitsealal alandatud maamaksu 50% tegelikust maamaksumäärast.

Suurem osa Kasti maastikke on praegu üsna heas korras, sest siinsetel rohumaadel on pidevalt karjatatud koduloomi. Kui seda enam ei tehtaks, hakkaksid rannaniidud kiiresti roostuma. See aga tähendaks kadu enamikule väärtuslikest taimekooslustest ning loodusliku mitmekesisuse vähenemist. Kasti lahe väikesed saared ning kohati ka rannik ongi juba roostunud, see viitab nende mahajäetusele. Loodetavasti ergutavad loodushoiutoetused peagi taastama siinsetele pärandkooslustele sobivat majandamiskoormust.

Kasti maastikukaitseala kaitse-eeskiri on avaldatud Riigi Teatajas (RTI, 2000, 64, 411). Kaitseala ning kaitsekorda puudutavate küsimuste ja probleemidega tuleks pöörduda Saaremaa keskkonnateenistusse.


1. EELIS – (Eesti looduse infosüsteem) http://eelis.ic.envir.ee/eelis

2. Kalamees, Andres (koost.) 2000. Tähtsad linnualad Eestis. Eesti Loodusfoto, Tartu.

3. Kukk, Toomas 1998. Keskkonnaekspertiis Kasti looduskaitseala kaitse-eeskirjale. – EPMÜ zooloogia ja botaanika instituut, Tartu.

4. Leibak, Eerik; Lutsar, Lauri 1996. Eesti ranna- ja luhaniidud. Kirjameeste kirjastus, Tallinn.


Roland Müür (1975) on keskkonnaministeeriumi info- ja tehnokeskuse loodusbüroo peaspetsialist.Roland Müür
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet