Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Lagula prügila rajamisel rikutakse seadusi

Eestimaa Looduse Fondi ja Eesti Rohelise Liikumise pressiteade
4.07.2003
Info: Kärt Vaarmari/ELFi jurist 07 428443, 052 74761
Liis Keerberg / ERLi planeeringute jälgija 052 08 967

Laguja prügila rajamisel rikutakse avalikkuse õigusi

Eestimaa Looduse Fond (ELF) ja Eesti Roheline Liikumine (ERL) ei pea õiguspäraseks ja kohalike elanike huve arvestavaks senist ametkondade asjaajamist seoses Nõo valda Laguja külla plaanitava Kagu-Eesti regionaalprügilaga.

Sellega seoses on ELF esitanud kaebuse Tallinna Halduskohtule, et tühistada Keskkonnaministri poolt antud heakskiit plaanitava jäätmekeskuse keskkonnamõjude hindamise aruandele.

Heakskiit keskkonnamõjude hindamise aruandele anti Keskkonnaministri poolt arvestamata ja vastamata Eesti Rohelise Liikumise ning Eestimaa Looduse Fondi poolt esitatud vastuväidetele. Sellega on rikutud nii Keskkonnamõjude hindamise ja keskkonnaauditeerimise seadust kui ka Arhusi konventsiooni nõudeid.

Laguja külla plaanitav regionaalprügila asukoht on inimasustuse vahetusläheduses ja selle asukohavalik on olnud ELFi ja ERLi meelest puudulik.

Keskkonnaühendused peavad inimeste põhiseaduslikke õigusi rikkuvaks olukorda, kus prügila haldamiseks moodustatud, kuid veel registreerimata AS Kagu-Eesti Jäätmekeskuse esindajad kasutavad kohalike elanike nõusoleku saamiseks väljapressimise taktikat.

Jäätmekeskusega nõustujatele pakutakse nende maa eest kompensatsiooni parematel tingimustel kui vastuolijatele. Sellega sisuliselt pressitakse elanikelt välja dokumente, mis on käsitletavad nõusolekuna prügila rajamiseks.

Antud olukorras, kus kohalike inimeste põhiseaduslikke õigusi ja keskkonnamõju hindamise protseduure on rikutud, peavad ELF ja ERL taunitavaks Laguja prügila detailplaneeringu kehtestamist, mis on planeeritud 9. juuli Nõo Vallavolikogu istungi
päevakorda.

TAUST

* Nõo vallavolikogu esimehelt saadud info kohaselt peaks Nõo Vallavolikogu 9.juulil kogunema istungile, kus otsustatakse Tuulemäe jäätmekeskuse ehk Laguja prügila
detailplaneeringu kehtestamine. Sellega loodaks reaalne seaduslik alus ehitusloa väljastamisele ja prügila ehituse alustamisele. Samas on kogu Laguja prügilaga seonduvas probleemistikus veel mitmeid selliseid ebaselgusi ja negatiivseid asjaolusid, mis kuidagi ei võimalda detailplaneeringu osas otsuse tegemise heakskiitmist praegusel hetkel.

* Prügila asukoha valik on tehtud puudulikult, asukohavaliku töös väljavalitud asukohtade hulgast on ilma töös nimetatud kriteeriumeid kasutamata langetatud otsus Laguja kasuks. Tegemist on asukohaga, mida ümbritseb inimasustus juba 300 m raadiuses. Keskkonnaministeeriumi väitel oleks hoolimata asukoha valikul tehtud vigadest sellest asukohast loobumine praegusel hetkel ebaotstarbekas, kuna just seda asukohta on kõige rohkem uuritud.

* Keskkonnaministeeriumi väitel ei ole nemad asukohavaliku otsustajaks, vaid selleks on Nõo vallavolikogu, kes peab tegema otsuse detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise osas. Samas annab asjaga seotud vallaametnike ja Keskkonnaministeeriumi ametnike käitumine alust järeldada, et otsus prügila rajamiseks on juba tehtud. Ka jäätmekeskuse arendamiseks moodustatud Kagu-Eesti Jäätmekeskuse AS Kagu/ eesti Jäätmekeskus on juba alustanud läbirääkimisi elanikega kompensatsioonisummade osas.

* On selge, et juhul, kui prügila tõepoolest sellesse asukohta rajatakse, on kohalikel elanikel õigus saada kompensatsiooni prügilaga kaasnevate kahjulike mõjutuste hüvitamiseks. Samas peab Kagu-Eesti Jäätmekeskuse AS juhataja elanikega läbirääkimisi, milles elanike õiguste kaitse ei ole sugugi tagatud. Läbirääkimiste eesmärk on väidetavalt saada elanikelt arvamusi selle kohta, kui suur peaks olema kompensatsioon kinnistu võõrandamisel või ühekordsel kahju hüvitamisel, et oleks võimalik hakata kujundama summasid, mille osas lõpuks elanikega lepingud sõlmitakse. Samas ei ole nimetatud äriühing selgelt väljendanud oma seisukohti, millistel alustel ja põhjendustel kavatsetakse kompensatsioone üldse maksta ¯ inimestele ei ole selgitatud, millised on nende õigused kompensatsiooni nõudmisel ning mida, millal ja kui suures ulatuses nad üldse saavad nõuda. Kagu-Eesti Jäätmekeskuse AS poolt koostatud ^Äuuring^Ó elanike arvamuse väljaselgitamiseks võetakse väidetavalt pärast detailplaneeringu kehtestamist läbirääkimiste aluseks ja need inimesed, kes ei ole valmis või nõus enne detailplaneeringu kehtestamist täpsete summade ja kompensatsiooniviiside üle otsustama, satuvad nimetatud aktsiaseltsi väitel olukorda, kus neile makstakse kompensatsiooni väiksemas summas kui neile inimestele, kes on oma sõna öelnud enne detailplaneeringu kehtestamist. Tegemist on väidetega, millel tegelikult puudub seaduslik alus. Sellega püütakse ilmselt suunata inimesi allkirja andmisele dokumendile, milles nad näiliselt nõustuvad prügila rajamisega, kui neile makstakse teatav kompensatsioonisumma. Tegemist on seega ebavõrdse kohtlemisega kompensatsioonide arvestamisel ja prügila rajamise nõusoleku väljapressimisega ebaausate võtetega. Lõppkokkuvõttes võib nimetatud tegevus viia vallavolikogule rahva meelsuse osas valeinfo edastamiseni ning mõjutada vallavolikogu otsust detailplaneeringu kehtestamise osas (mis ilmselt ongi aktsiaseltsi eesmärk).

* Tuleb taunitavaks lugeda, et kohalike omavalitsuste osalusega aktsiaselts peab elanikega kompensatsioonisummade suuruse osas läbirääkimisi, milles elanikud on selgelt nõrgem pool, ning milles neid ei ole teavitatud nende õigustest, seda olukorras, kus vaidlusalusele asukohale alternatiiv väidetavalt puudub ning prügila rajamine Laguja külla oleks nagu paratamatus. Külaelanikel on põhiseaduslik õigus jääda oma veendumuste juurde ning juhul, kui prügila rajatakse, saada võrdselt koheldud teiste kompensatsiooni saavate isikutega.

* Kuivõrd viidatud vastuolude lahendamine peaks olema eelduseks sellele, et vallavolikogu üldse saab detailplaneeringu kehtestamist otsustada, jääb arusaamatuks, kas ja milliste vahenditega on mõeldud lahendada need vastuolud volikogu istungini jäänud 1 nädala jooksul. Ülevaates 29.mai volikogu istungist Nõo valla lehes märgib vallavolikogu esimees Peeter Lepist, et volikogu on pidanud vajalikuks enne detailplaneeringu kehtestamise päevakorda võtmist saada täielik selgus kompensatsioonide osas.

* Peale selle on Nõo valla poolt enne detailplaneeringu kehtestamist ette nähtud lepingu sõlmimine Kagu-Eesti Jäätmekeskuse AS-ga, milles muuhulgas lepitaks kokku elanikele kompensatsiooni maksmise põhimõtetes. Lepingu sõlmimise osas käivad praegu küll läbirääkimised, kuid kaheldav on lepingutingimuste põhjalik kaalumine ja läbimõtlemine vaid 1 nädala jooksul, mis on volikogu istungini jäänud.

* Kurioosne on asjaolu, et tänase päeva seisuga ei ole Kagu-Eesti Jäätmekeskuse AS tegelikult veel eksisteeriv äriettevõte, kuna seda ei ole veel äriregistrisse kantud.

* Lisaks sellele tuleb märkida, et hetkel on Eestimaa Looduse Fond ja Eesti Roheline Liikumine pöördunud kohtusse keskkonnaministri poolt Tuulemäe jäätmekeskuse keskkonnamõju hindamise aruandele heakskiidu andmise vaidlustamiseks - seda põhjusel, et minister ei ole põhjendanud, miks on jäetud arvestamata ERL ja ELF vastuväited aruandele. ELF ja ERL hinnangul on KMH aruanne puudulik ega anna täielikku ettekujutust kavandatava prügila mõjudest loodus- ega inimeste elukeskkonnale. Seega on võimalik ministri heakskiidu tühistamine, mis muudaks ebaseaduslikuks ka planeeringu kehtestamise.

----------------------------------
Urmo Lehtveer
Eestimaa Looduse Fond (ELF)/ Estonian Fund for Nature
avalike suhete juht/ head of public relations
GSM: +372 55 577 790
kontor/ office: +372 7 428443
Fax: +732 7 428 166
www.elfond.ee
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet